Modelautoracen.nl dislaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie verkregen via modelautoracen.nl is gebaseerd op onderzoek, informatie van derden en eigen ervaringen. De aangeboden informatie zou in bepaalde gevallen dan ook niet geheel volledig of juist kunnen zijn.

Echter, modelautoracen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website aangeboden wordt.

Modelautoracen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden content of informatie waarnaar verwezen wordt vanuit de content.

Modelautoracen.nl bevat verwijzende links naar andere websites die zich buiten het domein van modelautoracen.nl bevinden. Deze links zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van modelautoracen.nl.

Echter, modelautoracen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Modelautoracen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die betrekking heeft op de inhoud, aangeboden software, producten of ander materiaal op de sites of bronnen waarnaar verwezen wordt.

Modelautoracen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is modelautoracen.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de website.